Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Kowala
Menu góra
Strona startowa Prawo Polityka prywatności
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Polityka prywatności, bieżące, menu 21 - BIP - Gmina Kowala”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Ponieważ szanujemy prywatność obywateli i dbamy o bezpieczeństwo danych, prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami.

Podstawowe informacje

 1. Korzystając z naszego Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) akceptujesz naszą politykę prywatności oraz zasady przetwarzania danych.
 2. Administratorem danych osobowych jest Gmina Kowala z siedzibą przy ul. Marii Walewskiej 7, 26-624 Kowala - Stępocina
  • Aby się z nami skontaktować, skorzystaj z poniższych możliwości:
  • pisemnie na adres wskazany powyżej;
  • mailowo: kowala@kowala.pl lub iod@kowala.pl;
 3. telefonicznie: 48/610-17-60
 4. Podanie danych osobowych jest niezbędne, byśmy mogli nawiązać z Tobą kontakt i udostępnić informację publiczną.
 5. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Możesz się z nim skontaktować, pisząc na adres iod@kowala.pl.
 6. Masz prawo dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także złożenia sprzeciwu. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zasady przetwarzania danych

 1. Przetwarzając dane przestrzegamy przepisów prawa, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz dotyczących bezpieczeństwa teleinformatycznego.
 2. Za pośrednictwem serwisu zbieramy dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do:
  • zarządzania BIP, w tym serwerami,
  • utrzymania oferowanych usług,
  • zapewnienia bezpieczeństwa serwisu i ochrony danych,
  • celów statystycznych.
 3. Z BIP każdy może korzystać anonimowo. Jeśli jednak chcesz się z nami skontaktować, będziemy przetwarzać podane przez Ciebie dane osobowe. Tak się stanie na przykład, gdy poprosisz o udostępnienie informacji publicznej lub skorzystasz z formularza kontaktowego.
 4. BIP – podobnie jak wszystkie strony internetowe – gromadzi pewne dane automatycznie. Nie są one jednak kojarzone z konkretnymi osobami, które przeglądają serwis. Zbieramy:
  • logi serwerów i serwisu (np. adres IP, typ przeglądarki, urządzenia czy systemu operacyjnego),
  • ciasteczka (ang. cookies) – to niewielkie pliki tekstowe wysyłane do urządzenia internauty; zapamiętują indywidualne ustawienia i wspierają tworzenie statystyk; mogą też zawierać informacje niezbędne do prawidłowego działania serwisu.
 5. Przeglądarki internetowe zwykle domyślnie akceptują ciasteczka. Możesz jednak samodzielnie zmienić te ustawienia. Jeśli wyłączysz przechowywanie ciasteczek, niektóre funkcje BIP mogą nie działać poprawnie.
 6. Dane osobowe udostępniamy wyłącznie upoważnionym pracownikom Urzędu Gminy Kowala, którzy potrzebują ich do wykonania określonych zadań służbowych (np. udostępnienia informacji publicznej).
 7. Dane osobowe możemy powierzyć – na podstawie umowy – podmiotom, które przetwarzają te dane w naszym imieniu, wykonując dla Urzędu Gminy Kowali określone usługi (np. dostawcy usług IT, operatorowi pocztowemu).
 8. W niektórych sytuacjach jesteśmy zobowiązani do przekazania danych osobowych podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (np. sądom, Policji).
 9. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do:
  1. zapewnienia ciągłości działania BIP,
  2. realizacji obowiązków dotyczących informacji publicznej,
  3. obsługi spraw zgłoszonych przez obywateli.
 10. Nie odpowiadamy za politykę prywatności innych serwisów internetowych, do których linki mogą znaleźć się w BIP. 
 11. Nasza polityka prywatności obowiązuje od 22 marca 2021 r. Aktualizacje będziemy zamieszczać na tej stronie.

Podstawa prawna

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
 2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z póź. zm.)
 3. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695 i 1517)
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Urząd Gminy w Kowali- Stępocinie chroni Twoje dane osobowe i dba o Twoje prawa

Kiedy załatwiasz sprawy w naszym urzędzie, podajesz nam swoje dane osobowe. Wykorzystujemy je tylko w celach, które wynikają z przepisów prawa, zawartej z Tobą umowy lub Twojej zgody. Zbieramy tylko takie dane, które są konieczne, żeby załatwić twoja sprawę. Czas ich przetwarzania regulują odpowiedzenie przepisy.

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych

Znamy wszystkie zasady ich przetwarzania i stosujemy je na co dzień. Gdy tworzymy nowe rozwiązania, zawsze szanujemy Twoją prywatność.

Respektujemy wszystkie Twoje prawa

Poinformujemy Cię o każdej sytuacji, która mogłaby naruszyć Twoje prawa lub wolności. Szybko się nią zajmiemy, wyciągniemy wnioski i poprawimy sposób postępowania, aby jeszcze lepiej chronić Twoje dane. Jeśli uznasz te działania za niewystarczające, możesz również złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych.

Jesteśmy dla Ciebie

Jeśli potrzebujesz uzyskać więcej informacji o ochronie Twoich danych osobowych w naszym urzędzie, możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez e – mail: iod@kowala.pl, osobiście w siedzibie tut. Urzędu Gminy w Kowali – Stępocinie ul. Marii Walewskiej 7, lub telefonicznie pod nr 48/610/17/60 wew. 21. Jeśli przetwarzamy dane na podstawie Twojej zgody, możesz ja w każdej chwili cofnąć. Wystarczy, ze zwrócisz się do Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Informujemy o sposobie przetwarzania Twoich danych i przysługujących Ci prawach:

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej również „RODO”) Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, informujemy, że:

 

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest Gmina Kowala, mająca siedzibę w Kowala – Stępocina 26-624,  ul. Marii Walewskiej 7

INSPEKTORA
OCHRONY DANYCH

 

Z Inspektorem Ochrony Danych możesz skontaktować się w sprawach ochrony Twoich danych osobowych

a)       pisemnie na adres wskazany powyżej;

b)      mailowo: iod@kowala.pl;

c)       telefonicznie: 48/610-17-60 wew. 21

CELE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu:

a)wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego z przepisów prawa, tj: realizacji wniosków, podań i żądań, petycji, skarg i innych pism złożonych przez osobę, której dane dotyczą;

b)realizacji umów zawartych z kontrahentami;

c)wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;

d)w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawą prawną do przetwarzania Twoich danych osobowych są:

a)art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO;

b) ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;

c) ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

d)ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;

e) poszczególne ustawy w zależności od załatwianej przez Ciebie lub przez nas sprawy

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, co do której zostały one zebrane oraz zgodnie z przepisami instrukcji kancelaryjnej, a następnie – w przypadkach gdy wymagają tego  przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – przez czas określony w tych przepisach.

MOŻESZ REALIZOWAĆ SWOJE PRAWA

Masz prawo do:

a) dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;

c) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) w przypadku gdy:

    i.dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

    ii. nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych,

    iii. wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,

    iv. Twoje dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

    v. Twoje dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

      i. zaistnieją przyczyny związane z Twoją szczególna sytuacją,

      ii. dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw  do przetwarzania danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy w Kowali – Stępocinie Twoich danych osobowych;

g) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie t nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem;

h) Nie przysługuje ci prawo do przenoszenia danych. Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.

PODANIE SWOICH DANYCH

Podanie przez Ciebie swoich danych osobowych jest:

a) wymogiem ustawowym w przypadku, kiedy cel, w jakim je podajesz skutkuje koniecznością wypełnienia przez Administratora obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub koniecznością wykonania Przez Administratora zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi. W takim przypadku jesteś zobowiązana/zobowiązany do ich podania, a ewentualne ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji Twojego interesu prawnego,

b) wymogiem umownym w przypadku, kiedy tak stanowią zapisu umowy. W takim przypadku jesteś zobowiązana/zobowiązany do ich podania, a ewentualne ich niepodanie będzie skutkowało w szczególności problemami z prawidłowy wykonaniem umowy lub niewykonaniem umowy,

c) warunkiem zawarcia umowy w przypadku kiedy celem w jakim je podajesz jest zawarcie umowy. W takim przypadku jesteś zobowiązana/zobowiązany do ich podania, a ewentualne ich niepodanie będzie skutkowało nie zawarciem umowy,

d) nieobligatoryjne w przypadku kiedy cel w jakim Administrator je od Ciebie pozyskał, nie skutkuje koniecznością wypełnienia przez Administrator żadnego obowiązku prawnego lub nie skutkuje koniecznością wykonania przez Administratora żadnego obowiązku prawnego lub nie skutkuje koniecznością wykonania przez Administratora żadnego zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.

PRZETWARZANIE DANYCH

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą poddawane profilowaniu.

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami Twoich danych osobowych są podmioty zajmujące się obsługą Administratora. W związku z przetwarzaniem Twoich danych odbiorcami danych osobowych mogą być również:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Kowala przetwarzają dane osobowe.

 

Polityka Prywatności określa warunki dotyczące użytkowania serwisu internetowego. Korzystając w dowolny sposób z niniejszego serwisu internetowego jego użytkownik akceptuje warunki określone w Polityce Prywatności.

Ochrona danych osobowych
Korzystając z serwisu internetowego użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie na podstawie informacji przekazanych przez użytkownika serwisu internetowego. Przekazanie informacji obejmujących dane osobowe jest dobrowolne. Do informacji tych należą np. imię i nazwisko, adres e-mail, adres IP lub numer telefonu oraz wizerunek uczestników wydarzeń. Cel wykorzystania danych osobowych jest każdorazowo określony w serwisie internetowym. Najczęściej jest to subskrypcja wiadomości z serwisu za pomocą poczty e-mail lub krótkich wiadomości tekstowych SMS albo udzielenie dostępu do wybranych podstron serwisu dla zalogowanych użytkowników.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Gmina Kowala
  z siedzibą: Kowala 105A, 26-624 Kowala
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zbierania danych statystycznych dotyczących ruchu w niniejszym serwisie internetowym na podstawie adresów IP oraz na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2 i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, użytkownikowi serwisu internetowego przysługują następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do przenoszenia danych,
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  7. prawo do cofnięcia udzielonej zgody; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, osoba której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 6. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 7. Ze względów technicznych, na podstawie stosownych umów, dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną Administratora.
 8. Dane osobowe mogą być przekazywane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Pliki cookies
Pliki cookies są to małe pliki tekstowe, przesyłane do urządzenia użytkownika podczas odwiedzania przez niego serwisu internetowego. Pliki cookies zawierają m.in. adres serwisu internetowego, z którego pochodzą, ustawienia dokonane przez użytkownika serwisu, dane wpisywane do formularzy. Mechanizm cookies nie pobiera jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika serwisu internetowego. Korzystając z serwisu internetowego użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Narzędzia i treść z innych firm
Niniejszy serwis internetowy może zawierać przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług innych podmiotów, m.in. Facebook, Google, YouTube, PayU. Korzystanie z aplikacji innych firm może powodować przesyłanie danych zewnętrznym podmiotom. Administrator danych osobowych nie otrzymuje od firm zewnętrznych informacji o celu i zakresie gromadzonych danych jak również sposobie ich wykorzystania. Najczęściej wykorzystywane usługi podmiotów zewnętrznych:

 • Plugin Facebook (Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irleand)
  Plugin łączy użytkownika z profilem typu Fanpage na serwerze Facebook´a. Facebook może wówczas uzyskać informacje o adresie IP użytkownika odwiedzającego serwis internetowy.
 • Google Analytics (Google Ireland Limited, Gordon House Barrow Street, Dublin 4, Irleand)
  Mechanizm analizy usług sieciowych Google Inc., umożliwia m.in. przygotowanie raportów dotyczących korzystania z serwisu internetowego.

Szczegółowe informacje na temat zbierania i wykorzystywania danych przez podmioty zewnętrzne, a także praw użytkownika w tym zakresie i sposobów ochrony prywatności, można znaleźć w polityce prywatności tych podmiotów.

Prawa autorskie
Zawartość serwisu internetowego, a także mechanizmy i oprogramowanie używane w serwisie internetowym są objęte ochroną, wynikającą z przepisów polskiego i międzynarodowego prawa autorskiego. Użytkownik serwisu internetowego, bez zgody właściciela serwisu nie posiada prawa do odsprzedaży lub wykorzystania w celach komercyjnych serwisu internetowego i jego zawartości. Wykorzystanie niniejszego serwisu internetowego w sposób, który naruszałby w/w warunki albo wszelkie obowiązujące prawa lub przepisy, a także w sposób, który powoduje albo może spowodować uszkodzenie serwisu internetowego, przerwę lub zakłócenia w pracy jest zabronione.

 

Metryka

sporządzono
2020-04-15 przez Administrator
udostępniono
2020-04-15 00:00 przez Lipiński Kamil
zmodyfikowano
2024-03-19 11:01 przez Lipiński Kamil
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
561
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.